Psychotechnika

mgr Barbara Junak-Błędowska

przyjmuje w sobotę od godz. 800

Psychotechnika jest działem psychologii pracy odpowiedzialnym za rozwój i realizację badań, których celem jest określenie zdolności i przydatności kandydatów do poszczególnych zawodów, szkół i stanowisk.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej oferujemy bogaty wybór testów psychologicznych i badań psychotechnicznych dla osób pracujących w zawodach i warunkach wymagających wzmożonej koncentracji, sprawności fizycznej i odporności na długotrwałe oddziaływanie stresu.

W trakcie badań oceniane są:

 • cechy osobowości (najczęściej przy pomocy arkuszy testowych drukowanych),
 • sprawność psychofizyczna (testowana na aparatach sprawdzających czas reakcji badanego)

Większość badań wykonuje się na podstawie skierowania od pracodawcy, policji lub lekarza.

Pamiętajmy! Zmęczenie oraz osłabienie fizyczne będące wynikiem choroby mogą wpłynąć negatywnie na wyniki naszych testów. Dlatego tak ważne jest, aby na testy przychodzić wypoczętym i zrelaksowanym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.
(Dz. U. Nr 62, poz. 287)

 • Prace przy obsłudze suwnic sterowanych z kabiny i zdalnie sterowanych.
 • Prace przy obsłudze podnośników i platform hydraulicznych.
 • Prace przy obsłudze układnic magazynowych.
 • Prace przy obsłudze żurawi wieżowych i samojezdnych.
 • Prace operatorów samojezdnych ciężkich maszyn budowlanych i maszyn drogowych.
 • Prace przy obsłudze urządzeń mechanicznych, związanych z czynnościami wyburzeniowymi.
 • Prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, trolejbusów i motorniczych tramwajów.
 • Prace przy liniach napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć.
 • Prace przy obsłudze instalacji chemicznych do produkcji gazów toksycznych lub tworzących mieszaniny wybuchowe z powietrzem.
 • Prace przy materiałach łatwo palnych, środkach toksycznych i materiałach biologicznie zakaĽnych.
 • Prace przy wytwarzaniu, transportowaniu, wydawaniu i stosowaniu materiałów wybuchowych i samozapalnych.
 • Prace z otwartymi źródłami promieniotwórczymi w pracowniach klasy I i II.
 • Prace związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów diagnostycznych i terapeutycznych w zakładach opieki zdrowotnej, z wyjątkiem przypadków dotyczących ratowania życia ludzkiego.
 • Prace na wysokości na masztach i wieżach antenowych.
 • Prace w narażeniu na mieszaniny rozpuszczalników organicznych
 • Niekorzystne czynniki psychospołeczne tzn. zagrożenia wynikające ze stałego, dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi.
 • Prace wymagające pełnej gotowości psychoruchowej
 • Narażenia zawodowe na: czteroetylek ołowiu, rtęć, dwusiarczek węgla